Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.
Tisk 1962.
Vládní návrh.
Zákon
o potravní daně na čáře.

Podle usnesení Národního shromáždění se nařizuje:

§ 1.

Ministr financí se zmocňuje, aby rozšířil potravní daň na čáře v Praze, Brně a Bratislavě na části těchto měst, doposud mimo čáru ležící, jakož i na předměstské obce, a prohlásil i další města za uzavřená pro vybírání potravní daně, pokud tato města sama neb s předměstskými obcemi mají více než 80.000 obyvatelů.

§ 2.

V místech, v §u 1. uvedených, vybírá se potravní daň dle přiložené sazby, tvořící část tohoto zákona, z předmětů v sazbě vyjmenovaných na čáře, která uzavřené území ohraničuje.

§ 3.

Finanční správa určí na obvodu území, do čáry daně potravní pojatého, jakož i uvnitř tohoto území (nádraží, přístavy, jatky a pod.) místa, kde vstup poplatného zboží do uzavřeného území jest dovolen, a zařídí na místech těch úřady pro vybírání potravní daně na čáře.Doprava poplatného zboží na jiných místech jest přípustna jen na předběžné ohlášení a zvláštní povolení.Kdyby na obvodu čáry potravní daně z ohledů místních neb v zájmu účelného a snadného střežení čáry úřad pro vybírání potravní daně nebyl zřízen přímo na místě, kde čára protíná veřejnou cestu k dopravě poplatného zboží určenou, nýbrž buď uvnitř neb vně cáry daně potravní, jest povinen každý, kdo dopravuje v místech těch poplatné zboží do uzavřeného území, v případě prvém od místa vstupu do území čáry až k úřadu použíti jedině veřejné cesty k dopravě zboží vykázané, v případě druhém dříve, než přestoupí čáru, dostaviti se se zbožím k úřadu a po zdanění jeho použíti k další dopravě do území čáry vykázané cesty.Finanční úřad může, uzná-li toho potřebu, stanoviti pro určitý úsek čáry neb celý její obvod na dobu určitou nebo do odvolání, že i jiné zboží smí býti dopravováno směrem do uzavřeného území pouze na cestách vykázaných pro zboží poplatné. Nešetření těchto ustanovení jest důchodkovým přestupkem a trestá se pokutou od 10 K do 1000 K.

§ 4.

Potravní daň na čáře povinen jest zaplatiti každý, kdo poplatné zboží do obvodu čáry daně potravní dopravuje, a to hned při překročení čáry s odchylkou v §u 3. vytčenou, neb uvnitř čáry před výstupem z prostoru vykázaného pro vybírání daně.Kdyby na uzavřeném území pro prodej byla ve větším rozsahu chována zvířata, neb byly vyráběny předměty dle sazebních položek 2. až 11., pokud se týče 13. až 16., jest ministr financí zmocněn, rozšířiti potravní daň dle tohoto zákona i na zvířata, nebo i na předměty právě uvedené, a stanoviti nařízením způsob placení daně.

§ 5.

Kdo dopravuje poplatné zboží do uzavřeného území, jest povinen, dostaviti se s tímto zbožím k úřadu potravní daně, a ústně neb písemně ohlásiti úřadu druh a množství (váhu) jeho dle sazebního označení a zaplatiti příslušnou potravní daň s případnými přirážkami, načež obdrží úřadem vydanou platební stvrzenku.Finanční orgánové mají právo, přesvědčiti se prohlídkou o správnosti udání strany, při čemž strana k vyzvání jest povinna předložiti orgánům těm průkazy vztahující se ke zboží, podati žádané vysvětlení a vykonati pomocné práce.Mají-li úřady pochybnost o váze zboží, a není-li možno skutečnou váhu zjistiti hned na místě, jest strana povinna za úřední intervence dáti zjistiti váhu na nejbližší veřejné váze.Má-li strana za to, že vyměřením daně buď co do sazebního posuzování zboží neb co do množství váhy jest zkrácena, musí námitky své podati úřadu ihned, pokud zboží jest ještě v úředním řízení. Úřad jest povinen, ihned vyšetřiti přednesené námitky a zjistiti skutečnosti, jež mají vliv na rozhodnutí o přednesených námitkách, dále má úřad, je-li toho pro sazební posouzení zboží zapotřebí a je-li to možno, poříditi v přítomnosti stran dva úřední vzorky a tyto vzorky s protokolem o námitkách strany sepsaným předložiti nadřízenému úřadu k rozhodnutí.Strana jest povinna, složiti při úřadě zálohu na spornou daň i s přirážkami aneb daň tu zplna zajistiti.Nepodá-li strana námitek, pokud zboží jest ještě v úředním řízení, ztrácí právo, bráti zapravenou daň později v odpor, vyjímajíc případné početní chyby.

§ 6.

Potravní daň na čáře nevybírá se:1. nedosahuje-li potravní daň s přirážkami z každého druhu zboží dle sazby aspoň 20 h;2. dopravují-li se přes čáru "corpora delicti", je-li při tom šetřeno podmínek, jež stanoveny jsou ve vykonávacím nařízení;3. když drobný dobytek, který z hospodářských důvodů vystoupil z uzavřeného území, opět se vrací za podmínek stanovených vykonávacím nařízením.

§ 7.

Poplatné zboží, jež má býti uzavřeným územím pouze provezeno, nepodléhá dani na čáře.Průvoz takového zboží územím potravní daně na čáře upraven bude cestou nařizovací. Ministr financí jest zmocněn stanoviti a vybírati přiměřený poplatek za úřední doprovod takového zboží územím potravní daně na čáře.

§ 8.

Podél čáry daně potravní, a to uvnitř této čáry, ustanoví finanční úřad hledíc k místním poměrům kontrolní území, jehož šíře měřena od čáry daně potravní nemá zpravidla přesahovati 2 km.Úchylky přípustny jsou z příčin místních zvláště tam, kde úřad potravní daně jest uvnitř čáry, aneb z ohledů kontrolních tam, kde by podloudné pronášení poplatného zboží nabylo většího rozsahu. V místech takových může finanční úřad rozšířiti kontrolní území až na 3 km.Uvnitř tohoto kontrolního území musí každý, kdo dopravuje jakékoli zboží a na jakýchkoli cestách směrem do uzavřeného území, finančním orgánům na vyzvání dovoliti prohlídku zboží a prokázati se platební stvrzenkou, že zboží poplatné bylo již zdaněno; kdyby takové stvrzenky neměl, musí věrohodným způsobem prokázati, že zboží takové pochází z uzavřeného území.Finanční orgánové jsou oprávněni, při úřední kontrole používati i soukromých cest, pěšin a mezí. Za prokázanou škodu, jež by tím byla způsobena, ručí finanční správa.

§ 9.

Ustanovení zákona ze dne 11. června 1919, č. 332 sb. z. a n. platí obdobně o zabírání a vyvlastnění budov potřebných pro umístění úřadů a strážnic, aneb pozemků pro stavby takových budov neb pro postavení sloupů označujících běh čáry neb výstražných tabulek. V nezbytných případech může se toto zabrání neb vyvlastnění vztahovati i na domy obytné.Veřejné dopravní podniky jsou povinny, poskytnouti bezplatně místností pro úřady potravní daně a pro strážnice, jakož i prostory potřebné pro úřední výpravu zboží a pro postavení výstražných tabulek a udržovati místnosti a prostory ty svým nákladem v dobrém, pro účely, o něž jde, upotřebitelném stavu.

§ 10.

Ministr financí jest zmocněn:1. připustiti a upraviti paušalování daněa) pro zboží, jež obecenstvo ve svých zavazadlech s sebou nese neb veze, ab) v případech, kde by zdaňování zboží dle sazby působilo straně velké obtíže, neb kde by kontrola vyžadovala nepoměrného nákladu;2. stanoviti sazby tárové pro zboží, které se daní podle váhy a jež se dopravuje v sudech, bednách, koších, krabicích atd.

§ 11.

Nápoje, vyjmenované v §u 1., č. 1. a č. 2. zákona o všeobecné dani nápojové ze dne 25. září 1919, č. 533. sb. z. a n., dovoleno jest dopraviti do uzavřeného území bez zapravení potravní daně na čáře, jsou-li určeny pro svobodné skladiště.Povolení ke zřízení svobodného skladiště, udílí finanční úřad za podmínek, stanovených vykonávacím nařízením.Vykonávacím nařízením stanoveny budou dále podmínky, ze kterých přiznati může finanční správa obchodníkovi s těmito nápoji místo svobodného skladiště vrácení daně z nápojů, jež z uzavřeného území byly opět vyvezeny.

§ 12.

Za zboží zdaněné pro uzavřené území, které vyvezeno bylo do jiného místa ve státě československém, které pro vybírání daně potravní za uzavřené je prohlášeno, vrátí se za podmínek, stanovených vykonávacím nařízením, daň až do oné částky, kterou bylo zboží v druhém místě opět zdaněno.

§ 13.

Poplatné zboží lze do uzavřeného území dopraviti a při úřadech potravní daně vydaniti pouze v hodinách pravidelné obchodní dopravy, jež určí finanční úřad.Pouze cestujícím má býti umožněno, aby mohli u všech úřadů kdykoli zavazadla svoje vydaniti. Jiné osoby, zvláště obchodníci, odbývají se mimo shora vytčené hodiny jen v případech nutných a na úřadech k tomu zvláště určených, při čemž je finanční úřad oprávněn vybírati zvláštní poplatek.

§ 14.

Přestupky tohoto zákona se stíhají dle důchodkového trestního zákona se změnami, stanovenými v tomto zákoně.

§ 15.

Zboží, které dopraveno bylo do uzavřeného území podloudně anebo s kterým učiněn byl pokus podloudnictví, může finanční správa prohlásiti za propadlé ve prospěch státu, nehledě na to, komu patří a zda-li se proti určité osobě zavede trestní řízení.Zřízenec, pověřený důchodkovým dozorem, jest oprávněn, jsou-li zde podmínky odstavce 1., postarati se na útraty strany o bezpečné uschování až do rozhodnutí povolaného úřadu.

§ 16.

Zboží podle tohoto zákona poplatné vyjímajíc ono, které jest v držení veřejných skladišť, svobodných skladišť (§ 11.) neb veřejných dopravních podniků, podléhá dodatečnému zdanění.Každý držitel takového zboží jest povinen, do 3 dnů počínaje dnem, kdy zákon tento nabyl působnosti, zboží takové při úřadě k tomu určeném ohlásiti a dodatečně zdaniti.Osvobozeno jest zboží, z něhož daň podle jednotlivých sazebních položek nečiní více než 10 K.Při placení dodatečné daně odečte se daň, jež podle dosavadních ustanovení ze zboží toho dle sazby byla zaplacena.Živnostníci a obchodníci se zbožím takovým jsou povinni, v prvních 30 dnech platnosti tohoto zákona orgánům finančním na vyzvání prokázati, že zboží toto bylo zdaněno, aneb odkud zboží to mají.Kdo opomine poplatné zásoby buď vůbec k dodatečné dani ohlásiti, aneb kdo je ohlásí nesprávně tak, že, dodatečná daň činí o 10% méně než odpovídá skutečným zásobám, propadne pokutě v částce čtyř - až osminásobné daně, o jejíž zkrácení šlo.Jiné nesprávnosti v ohlášení podléhají pokutě od 20 do 1000 K.

§ 17.

Ustanovení §u 16. má platnost i pro případ dalšího rozšíření uzavřeného území, při čemž stanovené lhůty počítají se ode dne, kterým cestou nařizovací působnost zákona na nové území nabude účinnosti.

§ 18.

Nezapravené berní částky vymáhají se týmž způsobem jako zadržené přímé daně.O promlčení daně platí ustanovení zákona ze dne 18. března 1878, č. 31. ř. z.

§ 19.

Potravní daň na čáře vybírá státní správa finanční svými orgány.Ministr financí se zmocňuje, aby dohodl se s obcemi, které dosud vybírají potravní daň na čáře pro stát na základě smluvním, aby personál svůj daly za náhradu výloh finanční správě k disposici na tak dlouho, až bude finanční správě možno, vybírání odevzdati výhradně vlastním orgánům.Dále se ministr financí zmocňuje, aby, pokud převezme od těchto obcí personál, jež tyto obce při vybírání daně na čáře a dávek s ní souvisících dosud zaměstnávají, mohl tak učiniti i u těch osob, které nevyhovují veškerým podmínkám pro přijetí do státní služby předepsaným.

§ 20.

Obce, zahrnuté do uzavřeného území, mají právo usnášeti se samostatně o přirážce k potravní dani na čáře z předmětů, uvedených v pol. 1. až 22. připojené sazby, až do výše 50%.Obce tyto mohou se též usnášeti o samostatných obecních dávkách z nápojův uvedených v pol. 23. a 24., jakož i z ostatních nápojů, podléhajících státním daním, s tím účinkem, aby tyto dávky byly vybírány státními orgány ve spojitosti s potravní daní na čáře; usnesení o těchto dávkách podléhají schválení ministerstva vnitra a ministerstva financí.Stejným způsobem mohou býti na žádost obcí vybírány i jiné obecní dávky, pokud to jejich povaha připouští a pokud jsou zákonitě odůvodněny.

§ 21.

Za vybírání samostatných obecních dávek jest finanční správa oprávněna odečísti pro sebe z výnosu obecních dávek poměrný příspěvek na úhradu celkové režie, s vybíráním státní daně a těchto dávek spojené. Příspěvek tento však nesmí přesahovati polovinu této režie. Do režie počítají se skutečné náklady na vydržování všech osob a zařízení, k vybírání daně a příslušných dávek používaných, s výjimkou požitků zaopatřovacích. Výlohy samostatné, sloužící výhradně účelu jednostrannému, buď státnímu neb obecnímu, jdou na vrub dotčené strany.Je-li do uzavřeného území zahrnuto několik obcí, vyžaduje se souhlasného usnesení těchto obcí o tom, v jaké výši se má vybírati přirážka k potravní dani na čáře, a dále, které obecní dávky a v jaké výši se mají vybírati, a konečně, jak se výnos těchto dávek má rozděliti.Pokud nedojde mezi těmito obcemi k dorozumění, rozhodne ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem vnitra.Obcím zúčastněným vyhrazeno jest právo, kontrolovati způsobem, o němž se dohodnou s ministerstvem financí, svými orgány vybírání obecní přirážky a obecních dávek, nahlížeti do všech rejstříků a účtů, přirážek a dávek se týkajících, a činiti si z nich výpisy.

§ 22.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1920.Dnem tímto zrušují se dosavadní ustanovení o potravní dani na čáře platné pro Prahu, Brno a Bratislavu, pokud odporují ustanovením tohoto zákona.Zvláště zrušuje se pro Bratislavu platnost ustanovení o odškodnění dle §u 4. uherského VI. zák. čl. z r. 1899 s tím dodatkem, že odškodnění toto bude se obci vypláceti podle dosavadních předpisů až do doby, kdy budou zavedeny dávky podle §u 20., nejdéle však do 30. června 1920.§ 23.Provésti tento zákon ukládá se ministru financí.

 

Sazba potravní daně na čáře.
Položka Předměty, které podléhají potravní dani Míra zdanění Sazba Sazba
      K h
1 Dobytek a maso, podléhající dani z masa. Daň se vybírá dle sazeb a ustanovení zákona o dani z masa ze dne ......, čís., sb. z. a n.      
2 Husy, kachny, krůty za kus 1 -
3 Ostatní drůbež domácí " " - 40
4 Holubi, hrdličky " " - 10
5 Bažanti, tetřevi a tetřívci " " 1 40
6 Koroptve, sluky " " - 40
7 Ostatní ptactvo k jídlu " " - 06
8 Zajíci, králíci " " - 60
9 Jeleni, sobi a losi, srnčí a dančí, kamzíci, černá zvěřina za 1 kg - 20
10 Ryby těchto druhů: kapr, losos, úhoř, štika, pstruh, lín, sumec, šíl " " - 20
11 Ostatní ryby, dále raci, ústřice, jedlí plži " " - 10
12 Maso syrové neb připravené neb jiné výrobky a vůbec jedlé části ze zvířat, uvedených v pol. 2. až 11. " " - 30
13 Máslo, jedlé oleje a jiné jedlé tuky rostlinné neb umělé " " - 30
14 Sýry tvrdé, neb ve zvláštním balení " " - 20
15 Sýry ostatní včetně tvarohu " " - 10
16 Vejce za kus - 01
17 Mýdlo, připravené z tuků za 1 kg - 10
18 Ovoce čerstvé " " - 04
19 Ovoce konservované (naložené, sušené, kanditové, povidlo) včetně loupaných ořechů a ořechových jader, a sušená zelenina " " - 08
20 Zelenina jiná, pokud nespadá pod položku 19 " " - 02
21 Luštěniny, rýže " " - 04
22 Uhlí kamenné a hnědé, včetně briket a koksu za 1 q - 08
23 Pivo při dovozu přes čáru potravní daně za 1 hl 3 -
  Poznámka: Při výrobě piva uvnitř uzavřeného území vybírá se kromě všeobecné daně pivní ještě z každého hl vystaveného piva, pokud jest k lidskému požívání způsobilé, dávka 3 K z 1 hl způsobem, jejž stanoví vykonávací nařízení. Při vývozu piva, vyrobeného uvnitř uzavřeného území, vrátí se tato dávka 3 K z 1 hl, vyváží-li podnikatel pivovaru najednou nejméně 50 l piva vlastní výroby ať již v jedné nebo více nádobách a řídí-li se při tom dle předpisů, stanovených ve vykonávacím nařízení.      
24 Víno, mošt a jiné šťávy z hroznů, a víno, mošt a vůbec šťávy z jiného ovoce. Daň se vybírá dle sazeb a ustanovení zákona o všeobecné dani nápojové ze dne 25. září 1919, č. 533 sb. z. a nař.      

 

Zdroj : Digitální parlamentní knihovna

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář